Ενίσχυση της ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ από το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”»

Image

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Δράση «ΑΝΑΣΑ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Υπογραφή σύμβασης με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υπογράφτηκε στις  23 Οκτωβρίου 2013  η σύμβαση για το έργο <<Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο>> μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννη Μεσσήνη και του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας  ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ κ. Νικολάου Καραγιάννη. Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Πέντε εκατομμυρίων  οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά Ευρώ (5.852.837,00 €)

Υπογραφή Σύμβασης με την ΔΕΥΑΜΒ

Υπογραφτηκε η σύμβαση για το εργο <<Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Μαλάκι-Βόλος>>  υποέργο <<Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου με Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΜΒ>> μεταξύ του Πρέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ κ. Πάνου Σκοτινιώτη και των εκπροσώπων της Κ/ξίας  ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ – ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ, κ. Άγγελου Γουργιώτη και Ιωάννη Βολιώτη. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα τέσσερα εκατ. πεντακόσιες εννενήντα έξι χιλ. τριακόσια τριάντα τρία Ευρώ (4.596.333,00 €).

Υπογραφή Σύμβασης με την Περφ. Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων

Υπογράφτηκε η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου <Δημοτικό Σχολειο στα Καλά Νερά Πηλίου> στις 8 Ιουλίου 2013 μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κου Κ. Αγοραστου και του αντιπροέδρου της ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ κου Σ. Τερζάκη. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 838.958,91 € (πλέον ΦΠΑ).