Υπογραφή σύμβασης με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υπογράφτηκε στις  23 Οκτωβρίου 2013  η σύμβαση για το έργο <<Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο>> μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννη Μεσσήνη και του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας  ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ κ. Νικολάου Καραγιάννη. Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Πέντε εκατομμυρίων  οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά Ευρώ (5.852.837,00 €)