8ο Γυμνάσιο Βόλου

ΕΡΓΟ : 8ο Γυμνάσιο πρώην κλασικό Λύκειο Βόλου

Προυπλογισμός έργου : 1.234,019,80  €

Περαίωση :  30 Ιουνίου 2000

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν.  Α.  Μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών