Ανέγερση οικισμού ΛΑΜΙΑ VIα

ΕΡΓΟ : Ανέγερση οικισμού σε διόροφα κτήρια ΛΑΜΙΑ VIα

Προυπλογισμός έργου : 1.589,675,81  €

Περαίωση :  30 Νοεμβρίου  2003

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν.  Α.  Μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών