7ο και 22ο Δημ. Βόλου

ΕΡΓΟ :  7ο και 22ο Δημοτικό σχολείο Βόλου

Προυπλογισμός έργου : 2.467.510,93  €

Περαίωση :  20 Αυγούστου 2004

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν.  Α.  Μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών