Γυμνάσιο-Λύκειο Τυρνάβου

ΕΡΓΟ : Διεθνές Γυμνάσιο-Λύκειο στο Νατοικό Στρατηγείο Τυρνάβου

Προυπλογισμός έργου : 2.131.000,00  €

Περαίωση : 10 Νοεμβρίου 2004 

Διευθύνουσα Υπηρεσία :  ΟΣΚ