Σχολής Διοίκησης

ΕΡΓΟ : Κατασκευή εγκαταστάσεων Σχολής Διοίκησης και Επιτελών

Προυπλογισμός έργου : 2.092.971,00  €

Περαίωση :  30 Νοεμβρίου 2005

Διευθύνουσα Υπηρεσία : 737 ΔΣΕ