Μουσικό σχολείο Βόλου

ΕΡΓΟ : Μουσικό  Γυμνάσιο-Λύκειο Βόλου

Προυπολογισμός : 2.568.099,μ00 €

Περαίωση : 31 Δεκεμβρίου 2005

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν. Α. Μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών