Κατασκευή δεξαμενής-ΔΕΥΑΜΒ

ΕΡΓΟ : Ύδρευση Βόλου- Κατασκευή συμπληρωματικής δεξαμενής στη δεξαμενή Σαρακηνού

Προυπολογισμός : 583.544,31 €

Περαίωση : 9 Φεβρουαρίου 2006

Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΔΕΥΑΜΒ