Περιβολάκι-Πολυδάμαντας

ΕΡΓΟ : Συντληρηση- βελτίωση, ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Μικρό Περιβολάκι – Πολυδάμαντας

Προυπολογισμός : 635.975,02 €

Περαίωση : 23 Φεβρουαρίου 2007

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν. Α. Μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών