Δημοτικό σχολείο Αφετών

ΕΡΓΟ : Δημοτικό σχολείο Αφετών

Προυπολογισμός : 987.137,23 €

Περαίωση : 29 Απριλίου 2008

Διευθύνουσα Υπηρεσία :Ν. Α. Μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών