Φράγμα Παναγιώτικο

ΕΡΓΟ : Αξιοποίηση φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφοράς νερού

Προυπολογισμός : 2.837.198,08 €

Περαίωση : 1 Αυγούστου 2008

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν. Α. Μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών