Γέφυρα Κορώπη-Μηλιές

ΕΡΓΟ : Κατασκευή γέφυρας επαρχιακής οδού Κορώπη – Μηλιές

Προυπολογισμός : 564.536,87 €

Περαίωση : 26 Απριλίου 2009

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν. Α. Μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών