Πολεοδομικές παρεμβάσεις

ΕΡΓΟ : Πολεοδομικές παρεμβάσεις – πεζόδρομοι

Προυπολογισμός : 390.722,79 €

Περαίωση : 22 Σεπτεμβρίου 2009

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δήμος Βόλου