Παπαστράτειο εκπαιδευτήριο

ΕΡΓΟ : Βελτίωση υποδομών Παπαστράτειων Εκπαιδευτηρίων

Προυπολογισμός : 792.238,34 €

Περαίωση : 30 Δεκεμβρίου 2009

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν. Α. Αιτωλοκαρνανίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών