Ιατρική Σχολη Λάρισας

ΕΡΓΟ : Κτήριο κεντρικής βιβλιοθήκης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα

Προυπολογισμός : 5.070.640,34 €

Περαίωση : 30 Σεπτεμβρίου 2010

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας