Φράγμα Χαλαβριανό

ΕΡΓΟ : Κατασκευή και αξιοποιηση φράγματος Χαλαβριανού χειμάρου Δήμου Αρχανών

Προυπολογισμός:  8.013.411,30 €

Έκπτωση :  35,71%

Ποσοστό συμμετοχής :  15%

Υπογραφή Σύμβασης : 6/5/2008

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος/Δ/νση Τεχνικών Έργων/Περιφέρεια Κρήτης