ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

ΕΡΓΟ : Υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα

Προυπολογισμός : 3.460.918,75 €

Έκπτωση : 53,67%

Ποσοστό συμμετοχής : 100%

Υπογραφή Σύμβασης :28/12/2011

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας