Παράκαμψη Ζύφια

ΕΡΓΟ :Κατασκευή παράκαμψης Ζύφια

Προυπολογισμός : 1.536.584,97 €

Έκπτωση : 33,39 %

Ποσοστό συμμετοχής :  100%

Υπογραφή Σύμβασης : 28/4/2011

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου