Αχτάρικα

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση του Δημοτικού Κτιρίου Αχτάρικα μετά την ενίσχυσή του

Προυπολογισμός : 2.408.758,70 €

Έκπτωση : 51,33%

Ποσοστό συμμετοχής :70%

Υπογραφή Σύμβασης : 8/6/2011

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δήμος Ηρακλείου/Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών