Δημοσια

1. ΕΡΓΟ : Κατασκευή και αξιοποιηση Φράγματος ΧΑΛΑΒΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.559.077,38 €     ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  25 %

Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης