ΚΤΙΡΙΟ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΟ : Κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος Μηχανικών Η/υ, τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο

Προυπολογισμός:  8.013.411,30 €

Έκπτωση :  43,39 %

Ποσοστό συμμετοχής :  100 %

Υπογραφή Σύμβασης : 23/10/2013

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας