Σκοπός

  1. Η ανάληψη μελέτη και κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών ΄εργων στο εσωτερικό, κάθε μορφής και φύσεως, ακόμη και έργα που απαιτούν ειδικά πτυχία η την εγγραφή της εταιρεία σε ειδικούς καταλόγους.
  2. Η δημιουργία, αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλευση κάθε μορφής λατομείων, η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και η διασκευή τους, η παραγωγή προιόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.
  3. Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα η αλλότρια οικόπεδα είτε για ιδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλευση αυτών.
  4. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως έργων.
  5. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων η κτισμάτων και η πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλευση αυτών για λογαριασμό της η λογαριασμό τρίτων καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.
  6. Η εισαγωγή απο το εξωτερικό και η εμπορία στην Ελλάδα συναφών ειδών.
  7. Η άσκηση συναφούς εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εταιρείας για την οποία θα αποφασίση η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και αγοράζει η μισθώνει ακίνητα η μεταφορικά μέσα.